الدفاع

فارسی
نام: 
علی ابن عبدالله
جنسیت: 
مرد
English
Name: 
Ali A.
Last Name: 
Al-Daffa
Gender: 
M