اظهری

فارسی
نام: 
فاطمه
جنسیت: 
زن
شهر سکونت: 
آذربایجان غربی- سلماس
نقش: 
مجری
سهم مشارکت: 
100
English
Name: 
fatemeh
Last Name: 
Azhari
Gender: 
F