اسکندری

فارسی
نام: 
ستاره
جنسیت: 
زن
شهر سکونت: 
تهران
نقش: 
مجری
سهم مشارکت: 
34
مقطع تحصیلی: 
سایر
رشته تحصیلی: 
علوم تجربی
English
Name: 
Setareh
Last Name: 
Eskandari
Gender: 
F