اسمعیل زاده

فارسی
نام: 
آرمین
جنسیت: 
مرد
شهر سکونت: 
فارس- شیراز
نقش: 
مجری
سهم مشارکت: 
100
مقطع تحصیلی: 
دیپلم
English
Name: 
Armin
Last Name: 
Esmaielzadeh
Gender: 
M