استادی

فارسی
نام: 
ابوذر
جنسیت: 
مرد
نقش: 
همکار
سهم مشارکت: 
4
مقطع تحصیلی: 
کارشناسی
English
Name: 
abozar
Last Name: 
ostadi
Gender: 
M