ابراهیم زاده

فارسی
نام: 
سینا
جنسیت: 
مرد
شهر سکونت: 
آذربایجان شرقی- تبریز
نقش: 
مجری
سهم مشارکت: 
100
English
Name: 
Sina
Last Name: 
Ebrahim zadeh
Gender: 
M