گیرنده دو کاناله فوق سریع با ابعاد کوچک در باند فرکانسی 2-18 گیگا هرتز

Ultra fast dual channel miniature receiver (2-18GHz )
فارسی
جشنواره: 
جشنواره جوان خوارزمی
دوره: 
20
سال: 
1397
بخش رقابت: 
دانش پژوهان
کشور: 
ایران
زمینه علمی: 
برق و کامپیوتر 
ماهیت: 
طرح‌های توسعه‌ای
رتبه: 
اول
تصویر خبرنامه: 
برگزیده(ها): 

مرتضائی

فارسی
نام: 
سید احمد
جنسیت: 
مرد
شهر سکونت: 
تهران
سهم مشارکت: 
50
English
Name: 
Seyed Ahmad
Last Name: 
Mortezaie
Gender: 
M

جوهری سلماسی

فارسی
نام: 
احسان
جنسیت: 
مرد
شهر سکونت: 
تهران
سهم مشارکت: 
50
English
Name: 
Ehsan
Last Name: 
Johari Salmasi
Gender: 
M
English
Award: 
Youth - KYA
Session: 
20
Year: 
2018
Section: 
Young Researcher/Technologist
Country: 
Iran
Field: 
Electronic and Computer
Category: 
Research and Development
Rank: 
First
Researcher(s): 

مرتضائی

فارسی
نام: 
سید احمد
جنسیت: 
مرد
شهر سکونت: 
تهران
سهم مشارکت: 
50
English
Name: 
Seyed Ahmad
Last Name: 
Mortezaie
Gender: 
M

جوهری سلماسی

فارسی
نام: 
احسان
جنسیت: 
مرد
شهر سکونت: 
تهران
سهم مشارکت: 
50
English
Name: 
Ehsan
Last Name: 
Johari Salmasi
Gender: 
M