کمک به درمان بیماری بیش فعالی با بازی رایانه ای

فارسی
جشنواره: 
جشنواره جوان خوارزمی
دوره: 
24
سال: 
1397
بخش رقابت: 
دانش آموزی
کشور: 
ایران
زمینه علمی: 
علوم شناختی
ماهیت: 
علوم شناختی
رتبه: 
سوم
تصویر خبرنامه: 
برگزیده(ها): 

حیدری

فارسی
نام: 
محمد حسین
جنسیت: 
مرد
شهر سکونت: 
قم
نقش: 
مجری
سهم مشارکت: 
50
مقطع تحصیلی: 
دیپلم
English
Name: 
Mohammad Hossein
Last Name: 
Heydari
Gender: 
M

عسگری

فارسی
نام: 
امیرارسلان
جنسیت: 
مرد
شهر سکونت: 
قم
نقش: 
مجری
سهم مشارکت: 
50
مقطع تحصیلی: 
دیپلم
English
Name: 
Amir Arsalan
Last Name: 
Asgari
Gender: 
M
English
Award: 
Youth - KYA
Session: 
24
Year: 
2022
Section: 
Youth
Country: 
Iran
Field: 
Cognitive Sciences
Category: 
Cognitive Sciences
Rank: 
Third
Researcher(s): 

حیدری

فارسی
نام: 
محمد حسین
جنسیت: 
مرد
شهر سکونت: 
قم
نقش: 
مجری
سهم مشارکت: 
50
مقطع تحصیلی: 
دیپلم
English
Name: 
Mohammad Hossein
Last Name: 
Heydari
Gender: 
M

عسگری

فارسی
نام: 
امیرارسلان
جنسیت: 
مرد
شهر سکونت: 
قم
نقش: 
مجری
سهم مشارکت: 
50
مقطع تحصیلی: 
دیپلم
English
Name: 
Amir Arsalan
Last Name: 
Asgari
Gender: 
M