ژیروسکوپ لیزری

Laser Gyroscope
فارسی
جشنواره: 
جشنواره بین المللی خوارزمی
دوره: 
18
سال: 
1383
بخش رقابت: 
طرح های داخلی
کشور: 
ایران
زمینه علمی: 
طرح‌های ویژه
ماهیت: 
پژوهش‌های کاربردی
رتبه: 
سوم مشترک
تصویر خبرنامه: 
برگزیده(ها): 

شرکت صنایع الکترونیک ایران - شیراز

فارسی
نام: 
صاشیراز
جنسیت: 
حقوقی
شهر سکونت: 
شيراز
English
Name: 
Last Name: 
Shiraz Electronics Industries
Gender: 
Organization
English
Award: 
International-KIA
Session: 
18
Year: 
2005
Section: 
National
Country: 
Iran
Field: 
Defense Industries
Category: 
Applied Research
Rank: 
Third joint
Eng part: 
Researcher(s): 

شرکت صنایع الکترونیک ایران - شیراز

فارسی
نام: 
صاشیراز
جنسیت: 
حقوقی
شهر سکونت: 
شيراز
English
Name: 
Last Name: 
Shiraz Electronics Industries
Gender: 
Organization