ژنتیک انسانی بیمار یهای عفونی

Human Genetics of Infectious Diseases
فارسی
جشنواره: 
جشنواره بین المللی خوارزمی
دوره: 
35
سال: 
1400
بخش رقابت: 
خارجی
کشور: 
فرانسه
زمینه علمی: 
بیماریهای عفونی
ماهیت: 
بنیادی
رتبه: 
-
تصویر خبرنامه: 
برگزیده(ها): 

کازانوا

فارسی
نام: 
جین-کارنت
جنسیت: 
مرد
شهر سکونت: 
New York
نقش: 
مجری
سهم مشارکت: 
100
مقطع تحصیلی: 
دکتری
رشته تحصیلی: 
Human Geneticist
گرایش: 
immunology
English
Name: 
Jean-Laurent
Last Name: 
Casanova
Gender: 
M
English
Award: 
International-KIA
Session: 
35
Year: 
2022
Section: 
Foreign
Country: 
France
Field: 
Infectious Diseases
Category: 
Fundamental
Rank: 
-
Researcher(s): 

کازانوا

فارسی
نام: 
جین-کارنت
جنسیت: 
مرد
شهر سکونت: 
New York
نقش: 
مجری
سهم مشارکت: 
100
مقطع تحصیلی: 
دکتری
رشته تحصیلی: 
Human Geneticist
گرایش: 
immunology
English
Name: 
Jean-Laurent
Last Name: 
Casanova
Gender: 
M