پژوهش در زمینه سلاحهای هوائی

Aerial weapons research
فارسی
جشنواره: 
جشنواره بین المللی خوارزمی
دوره: 
1
سال: 
1366
بخش رقابت: 
طرح های داخلی
کشور: 
ایران
زمینه علمی: 
صنایع دفاعی 
ماهیت: 
تحقیق
رتبه: 
اول
برگزیده(ها): 

نیروی هوایی ارتش جمهوری اسلامی ایران

فارسی
نام: 
جهاد خودكفائی
جنسیت: 
حقوقی
شهر سکونت: 
English
Name: 
Last Name: 
Air Force Research and sufficiency deputy
Gender: 
Organization
English
Award: 
International-KIA
Session: 
1
Year: 
1988
Section: 
National
Country: 
Iran
Field: 
Defense Industries
Category: 
Research
Rank: 
First
Researcher(s): 

نیروی هوایی ارتش جمهوری اسلامی ایران

فارسی
نام: 
جهاد خودكفائی
جنسیت: 
حقوقی
شهر سکونت: 
English
Name: 
Last Name: 
Air Force Research and sufficiency deputy
Gender: 
Organization