پژوهشی در برخی از شیوه های بیان قرآن کریم

An investigation into some style of expression in holy Quran
فارسی
جشنواره: 
جشنواره بین المللی خوارزمی
دوره: 
15
سال: 
1380
بخش رقابت: 
طرح های داخلی
کشور: 
ایران
زمینه علمی: 
علوم انسانی
ماهیت: 
تحقیقات بنیادی
رتبه: 
دوم
تصویر خبرنامه: 
برگزیده(ها): 

فاضلی

فارسی
نام: 
محمد
جنسیت: 
مرد
شهر سکونت: 
نقش: 
مجری
English
Name: 
Mohammad
Last Name: 
Fazeli
Gender: 
M
English
Award: 
International-KIA
Session: 
15
Year: 
2002
Section: 
National
Country: 
Iran
Field: 
Human Sciences
Category: 
Fundamental Research
Rank: 
Second
Researcher(s): 

فاضلی

فارسی
نام: 
محمد
جنسیت: 
مرد
شهر سکونت: 
نقش: 
مجری
English
Name: 
Mohammad
Last Name: 
Fazeli
Gender: 
M