هندسه نابجایی و کاربرد آن در نظریه ریسمان

Non-Commutative geometry and its application in string theory
فارسی
جشنواره: 
جشنواره بین المللی خوارزمی
دوره: 
13
سال: 
1378
بخش رقابت: 
طرح های داخلی
کشور: 
ایران
زمینه علمی: 
علوم پایه
ماهیت: 
تحقیقات بنیادی
رتبه: 
دوم
تصویر خبرنامه: 
برگزیده(ها): 

اردلان

فارسی
نام: 
فرهاد
جنسیت: 
مرد
شهر سکونت: 
نقش: 
مجری
English
Name: 
Farhad
Last Name: 
Ardalan
Gender: 
M
English
Award: 
International-KIA
Session: 
13
Year: 
2000
Section: 
National
Country: 
Iran
Field: 
Basic Sciences
Category: 
Fundamental Research
Rank: 
Second
Researcher(s): 

اردلان

فارسی
نام: 
فرهاد
جنسیت: 
مرد
شهر سکونت: 
نقش: 
مجری
English
Name: 
Farhad
Last Name: 
Ardalan
Gender: 
M