نگاه انتزاعی به طبیعت و زندگی

An abstract look to nature and life
فارسی
جشنواره: 
جشنواره جوان خوارزمی
دوره: 
6
سال: 
1383
بخش رقابت: 
دانش پژوهان
کشور: 
ایران
زمینه علمی: 
هنر
ماهیت: 
کاردانی
رتبه: 
دوم
تصویر خبرنامه: 
برگزیده(ها): 

محمدنیا

فارسی
نام: 
مهسا
جنسیت: 
زن
شهر سکونت: 
English
Name: 
Mahsa
Last Name: 
Mohammadnia
Gender: 
F
English
Award: 
Youth - KYA
Session: 
6
Year: 
2004
Section: 
Young Researcher/Technologist
Country: 
Iran
Field: 
Art
Category: 
Technician
Rank: 
Second
Researcher(s): 

محمدنیا

فارسی
نام: 
مهسا
جنسیت: 
زن
شهر سکونت: 
English
Name: 
Mahsa
Last Name: 
Mohammadnia
Gender: 
F