نوسانات اجرام سماوی

Oscillations in celestial systems
فارسی
جشنواره: 
جشنواره بین المللی خوارزمی
دوره: 
14
سال: 
1379
بخش رقابت: 
طرح های داخلی
کشور: 
ایران
زمینه علمی: 
علوم پایه
ماهیت: 
تحقیقات بنیادی
رتبه: 
اول
تصویر خبرنامه: 
برگزیده(ها): 

ثبوتی

فارسی
نام: 
یوسف
جنسیت: 
مرد
شهر سکونت: 
English
Name: 
Yosoof
Last Name: 
Sobouti
Gender: 
M
English
Award: 
International-KIA
Session: 
14
Year: 
2001
Section: 
National
Country: 
Iran
Field: 
Basic Sciences
Category: 
Fundamental Research
Rank: 
First
Researcher(s): 

ثبوتی

فارسی
نام: 
یوسف
جنسیت: 
مرد
شهر سکونت: 
English
Name: 
Yosoof
Last Name: 
Sobouti
Gender: 
M