نقش موثر در توسعه نظری و کاربردی مهندسی مواد، متالورژی در ایران

The effective role in theoretical and applied development of materials and metallurgy engineering in Iran
فارسی
جشنواره: 
جشنواره بین المللی خوارزمی
دوره: 
32
سال: 
1397
بخش رقابت: 
طرح های داخلی
کشور: 
ایران
زمینه علمی: 
مواد، متالورژی و انرژی های نو
ماهیت: 
پژوهش‌های کاربردی
رتبه: 
اول
تصویر خبرنامه: 
برگزیده(ها): 

دوامی

فارسی
نام: 
پرویز
جنسیت: 
مرد
شهر سکونت: 
تهران
نقش: 
مجری
سهم مشارکت: 
100
مقطع تحصیلی: 
دکتری
رشته تحصیلی: 
مهندسی مواد
English
Name: 
Parviz
Last Name: 
Davami
Gender: 
M
English
Award: 
International-KIA
Session: 
32
Year: 
2019
Section: 
National
Country: 
Iran
Field: 
Materials and Metallurgy
Category: 
Applied Research
Rank: 
First
Eng part: 
Researcher(s): 

دوامی

فارسی
نام: 
پرویز
جنسیت: 
مرد
شهر سکونت: 
تهران
نقش: 
مجری
سهم مشارکت: 
100
مقطع تحصیلی: 
دکتری
رشته تحصیلی: 
مهندسی مواد
English
Name: 
Parviz
Last Name: 
Davami
Gender: 
M