نقش محوری در ایجاد نظریه نواری اتصال کوردینانسی

Original contributions to the coordination bond-band theory
فارسی
جشنواره: 
جشنواره بین المللی خوارزمی
دوره: 
25
سال: 
1390
بخش رقابت: 
طرح های خارجی
کشور: 
سنگاپور
زمینه علمی: 
فناوری‌های شیمیایی
ماهیت: 
پژوهش‌های کاربردی
رتبه: 
اول
تصویر خبرنامه: 
برگزیده(ها): 

کینگ

فارسی
نام: 
سان چانگ
جنسیت: 
مرد
نقش: 
مجری
English
Name: 
Sun Chang
Last Name: 
Qing
Gender: 
M
English
Award: 
International-KIA
Session: 
25
Year: 
2012
Section: 
Foreign
Country: 
Singapore
Field: 
Chemical Technologies
Category: 
Applied Research
Rank: 
First
Eng part: 
Researcher(s): 

کینگ

فارسی
نام: 
سان چانگ
جنسیت: 
مرد
نقش: 
مجری
English
Name: 
Sun Chang
Last Name: 
Qing
Gender: 
M