نقش ماندگار در توسعه آموزش و پژوهش

فارسی
جشنواره: 
جشنواره بین المللی خوارزمی
دوره: 
34
سال: 
1399
بخش رقابت: 
داخلی
کشور: 
ایران
زمینه علمی: 
برگزیده ویژه
ماهیت: 
نجوم
رتبه: 
اول
تصویر خبرنامه: 
برگزیده(ها): 

ثبوتی

فارسی
نام: 
استاد یوسف
جنسیت: 
مرد
شهر سکونت: 
زنجان
نقش: 
مجری
سهم مشارکت: 
100
مقطع تحصیلی: 
دکتری
English
Name: 
youset
Last Name: 
soboti
Gender: 
M
English
Award: 
International-KIA
Session: 
34
Year: 
2021
Country: 
iran
Rank: 
first
Eng part: