نقش حفاظتی ویتامینهای ایی و سی و سلنیوم بر روی بیماری ها در انسان و حیوان

Role of oxidative stress and antioxidants on Ca+2 signaling and molecular pathways through TRPM2 cation in dorsal root gangalion cells
فارسی
جشنواره: 
جشنواره بین المللی خوارزمی
دوره: 
25
سال: 
1390
بخش رقابت: 
طرح های خارجی
کشور: 
ترکیه
زمینه علمی: 
زیست فناوری و علوم پایه پزشکی
ماهیت: 
پژوهش‌های بنیادی
رتبه: 
سوم
تصویر خبرنامه: 
برگزیده(ها): 

نظیراوقلو

فارسی
نام: 
مصطفی
جنسیت: 
مرد
English
Name: 
Mustafa
Last Name: 
Naziroglu
Gender: 
M
English
Award: 
International-KIA
Session: 
25
Year: 
2012
Section: 
Foreign
Country: 
Turkey
Field: 
Biotechnology and Basic Medical Sciences
Category: 
Fundamental Research
Rank: 
Third
Eng part: 
Researcher(s): 

نظیراوقلو

فارسی
نام: 
مصطفی
جنسیت: 
مرد
English
Name: 
Mustafa
Last Name: 
Naziroglu
Gender: 
M