نظام مالیاتی منطقه "خبر" کرمان

فارسی
جشنواره: 
جشنواره جوان خوارزمی
دوره: 
23
سال: 
1400
بخش رقابت: 
دانش آموزی
کشور: 
ایران
زمینه علمی: 
علوم اجتماعی و روان شناسی
ماهیت: 
علوم اجتماعی و روان شناسی
رتبه: 
سوم
تصویر خبرنامه: 
برگزیده(ها): 

بحرینی

فارسی
نام: 
آریا
جنسیت: 
مرد
شهر سکونت: 
کرمان-بافت
نقش: 
مجری
سهم مشارکت: 
50
مقطع تحصیلی: 
سایر
رشته تحصیلی: 
علوم تجربی
English
Name: 
Arya
Last Name: 
Bahreini
Gender: 
M

بحرینی

فارسی
نام: 
شهریار
جنسیت: 
مرد
شهر سکونت: 
کرمان-بافت
نقش: 
مجری
سهم مشارکت: 
50
مقطع تحصیلی: 
سایر
رشته تحصیلی: 
علوم تجربی
English
Name: 
Shahryar
Last Name: 
Bahreini
Gender: 
M
English
Award: 
Youth - KYA
Session: 
23
Year: 
2021
Country: 
Iran
Rank: 
third
Researcher(s): 

بحرینی

فارسی
نام: 
شهریار
جنسیت: 
مرد
شهر سکونت: 
کرمان-بافت
نقش: 
مجری
سهم مشارکت: 
50
مقطع تحصیلی: 
سایر
رشته تحصیلی: 
علوم تجربی
English
Name: 
Shahryar
Last Name: 
Bahreini
Gender: 
M

بحرینی

فارسی
نام: 
آریا
جنسیت: 
مرد
شهر سکونت: 
کرمان-بافت
نقش: 
مجری
سهم مشارکت: 
50
مقطع تحصیلی: 
سایر
رشته تحصیلی: 
علوم تجربی
English
Name: 
Arya
Last Name: 
Bahreini
Gender: 
M