نرم افزار چهره نگاری پندار

Facial recognition software (Pendar)
فارسی
جشنواره: 
جشنواره جوان خوارزمی
دوره: 
3
سال: 
1380
بخش رقابت: 
دانش پژوهان
کشور: 
ایران
زمینه علمی: 
فنی مهندسی
ماهیت: 
دانشجویی - کارشناسی
رتبه: 
دوم
تصویر خبرنامه: 
برگزیده(ها): 

احمیدی

فارسی
نام: 
نرگس
جنسیت: 
زن
شهر سکونت: 
English
Name: 
Narges
Last Name: 
Ahmidi
Gender: 
F
English
Award: 
Youth - KYA
Session: 
3
Year: 
2001
Section: 
Young Researcher/Technologist
Country: 
Iran
Category: 
BSc Student
Rank: 
Second
Researcher(s): 

احمیدی

فارسی
نام: 
نرگس
جنسیت: 
زن
شهر سکونت: 
English
Name: 
Narges
Last Name: 
Ahmidi
Gender: 
F