نارنجک اتش خاموش کن

Turn off fire grenade
فارسی
جشنواره: 
جشنواره جوان خوارزمی
دوره: 
7
سال: 
1384
بخش رقابت: 
دانش پژوهان
کشور: 
ایران
زمینه علمی: 
مواد، متالورژی و انرژی های نو
ماهیت: 
اختراع
رتبه: 
دوم
تصویر خبرنامه: 
برگزیده(ها): 

نخل احمدی

فارسی
نام: 
مصطفی
جنسیت: 
مرد
شهر سکونت: 
تهران
نقش: 
مجری
سهم مشارکت: 
100
مقطع تحصیلی: 
دیپلم
English
Name: 
Mostafa
Last Name: 
Nakhlahmadi
Gender: 
M
English
Award: 
Youth - KYA
Session: 
7
Year: 
2005
Section: 
Young Researcher/Technologist
Country: 
Iran
Field: 
Materials and Metallurgy 
Category: 
Invention
Rank: 
Second
Researcher(s): 

نخل احمدی

فارسی
نام: 
مصطفی
جنسیت: 
مرد
شهر سکونت: 
تهران
نقش: 
مجری
سهم مشارکت: 
100
مقطع تحصیلی: 
دیپلم
English
Name: 
Mostafa
Last Name: 
Nakhlahmadi
Gender: 
M