میکرو ربات 2

Micro-robot 2
فارسی
جشنواره: 
جشنواره جوان خوارزمی
دوره: 
3
سال: 
1380
بخش رقابت: 
دانش پژوهان
کشور: 
ایران
زمینه علمی: 
-
ماهیت: 
کاردانی
رتبه: 
-
تصویر خبرنامه: 
برگزیده(ها): 

آهنی

فارسی
نام: 
فرهود
جنسیت: 
مرد
شهر سکونت: 
English
Name: 
Farhood
Last Name: 
Ahani
Gender: 
M
English
Award: 
Youth - KYA
Session: 
3
Year: 
2001
Section: 
Young Researcher/Technologist
Country: 
Iran
Category: 
Technician
Rank: 
-
Researcher(s): 

آهنی

فارسی
نام: 
فرهود
جنسیت: 
مرد
شهر سکونت: 
English
Name: 
Farhood
Last Name: 
Ahani
Gender: 
M