میکروبیوم خاک های سطحی در نمونه های جهانی خاک

فارسی
جشنواره: 
جشنواره بین المللی خوارزمی
دوره: 
36
سال: 
1401
بخش رقابت: 
خارجی
کشور: 
سوئد
زمینه علمی: 
زیست فناوری
ماهیت: 
بنیادی
رتبه: 
--
برگزیده(ها): 

بهرام

فارسی
نام: 
محمد
جنسیت: 
مرد
نقش: 
مجری
سهم مشارکت: 
100
مقطع تحصیلی: 
دکتری
English
Name: 
Mohammad
Last Name: 
Bahram
Gender: 
M
English
Award: 
International-KIA
Session: 
36
Year: 
2023
Country: 
sweden
Field: 
biotechnalogy
Category: 
Basic Research
Rank: 
--
Researcher(s): 

بهرام

فارسی
نام: 
محمد
جنسیت: 
مرد
نقش: 
مجری
سهم مشارکت: 
100
مقطع تحصیلی: 
دکتری
English
Name: 
Mohammad
Last Name: 
Bahram
Gender: 
M