موتور محوری احتراق داخلی

Axial internal combustion engine
فارسی
جشنواره: 
جشنواره بین المللی خوارزمی
دوره: 
13
سال: 
1378
بخش رقابت: 
طرح های داخلی
کشور: 
ایران
زمینه علمی: 
مکانیک
ماهیت: 
اختراع
رتبه: 
دوم
تصویر خبرنامه: 
برگزیده(ها): 

زرتاب

فارسی
نام: 
اكبر
جنسیت: 
مرد
شهر سکونت: 
English
Name: 
Akbar
Last Name: 
Zartab
Gender: 
M
English
Award: 
International-KIA
Session: 
13
Year: 
2000
Section: 
National
Country: 
Iran
Field: 
Mechanics
Category: 
Invention
Rank: 
Second
Researcher(s): 

زرتاب

فارسی
نام: 
اكبر
جنسیت: 
مرد
شهر سکونت: 
English
Name: 
Akbar
Last Name: 
Zartab
Gender: 
M