موتور ترکیبی – تعادلی I417 (احتراق داخلی )

Combined equilibrium engine (internal combustion) - 417 I
فارسی
جشنواره: 
جشنواره جوان خوارزمی
دوره: 
6
سال: 
1383
بخش رقابت: 
دانش پژوهان
کشور: 
ایران
زمینه علمی: 
فنی و مهندسی
ماهیت: 
آزاد - کاردانی
رتبه: 
سوم
تصویر خبرنامه: 
برگزیده(ها): 

محمدی

فارسی
نام: 
جواد
جنسیت: 
مرد
شهر سکونت: 
English
Name: 
Javad
Last Name: 
Mohammadi
Gender: 
M
English
Award: 
Youth - KYA
Session: 
6
Year: 
2004
Section: 
Young Researcher/Technologist
Country: 
Iran
Category: 
Technician
Rank: 
Third
Researcher(s): 

محمدی

فارسی
نام: 
جواد
جنسیت: 
مرد
شهر سکونت: 
English
Name: 
Javad
Last Name: 
Mohammadi
Gender: 
M