منبع تغذیه DG486000-3

DG 48 power supply system
فارسی
جشنواره: 
جشنواره بین المللی خوارزمی
دوره: 
18
سال: 
1383
بخش رقابت: 
طرح های داخلی
کشور: 
ایران
زمینه علمی: 
برق و کامپیوتر
ماهیت: 
پژوهش‌های توسعه‌ای
رتبه: 
سوم
تصویر خبرنامه: 
برگزیده(ها): 

طهماسبی آریا

فارسی
نام: 
محمد
جنسیت: 
مرد
شهر سکونت: 
تهران
سهم مشارکت: 
45
مقطع تحصیلی: 
کارشناسی ارشد
رشته تحصیلی: 
مدیریت اجرایی
English
Name: 
Mohammad
Last Name: 
Tahmasebi Aria
Gender: 
M

جعفری

فارسی
نام: 
ساسان
جنسیت: 
مرد
شهر سکونت: 
تهران
نقش: 
همکار
سهم مشارکت: 
45
مقطع تحصیلی: 
کارشناسی ارشد
رشته تحصیلی: 
مهندسی برق
گرایش: 
الکترونیک
English
Name: 
Sasan
Last Name: 
Jafari
Gender: 
M
English
Award: 
International-KIA
Session: 
18
Year: 
2005
Section: 
National
Country: 
Iran
Field: 
Electronic and Computer
Category: 
Research and Development
Rank: 
Third
Eng part: 
Researcher(s): 

طهماسبی آریا

فارسی
نام: 
محمد
جنسیت: 
مرد
شهر سکونت: 
تهران
سهم مشارکت: 
45
مقطع تحصیلی: 
کارشناسی ارشد
رشته تحصیلی: 
مدیریت اجرایی
English
Name: 
Mohammad
Last Name: 
Tahmasebi Aria
Gender: 
M

جعفری

فارسی
نام: 
ساسان
جنسیت: 
مرد
شهر سکونت: 
تهران
نقش: 
همکار
سهم مشارکت: 
45
مقطع تحصیلی: 
کارشناسی ارشد
رشته تحصیلی: 
مهندسی برق
گرایش: 
الکترونیک
English
Name: 
Sasan
Last Name: 
Jafari
Gender: 
M