مطالعه سینتیکی و الکتروشیمیایی مشتقات یورازول در حضور و غیاب برخی نوکلئوفیلها

Kinetic and electrochemical studies of urazole derivatives in the absence and presence of some nucleophiles
فارسی
جشنواره: 
جشنواره جوان خوارزمی
دوره: 
15
سال: 
1392
بخش رقابت: 
دانش پژوهان
کشور: 
ایران
زمینه علمی: 
صنایع شیمیایی
ماهیت: 
پژوهش‌های بنیادی
رتبه: 
سوم
تصویر خبرنامه: 
برگزیده(ها): 

ورمقانی

فارسی
نام: 
فهیمه
جنسیت: 
زن
شهر سکونت: 
همدان
نقش: 
مجری
سهم مشارکت: 
100
مقطع تحصیلی: 
دکتری
رشته تحصیلی: 
شیمی
English
Name: 
Fahimeh
Last Name: 
Varmaghani
Gender: 
F
English
Award: 
Youth - KYA
Session: 
15
Year: 
2013
Section: 
Young Researcher/Technologist
Country: 
Iran
Field: 
Chemical Technologies
Category: 
Fundamental Research
Rank: 
Third
Researcher(s): 

ورمقانی

فارسی
نام: 
فهیمه
جنسیت: 
زن
شهر سکونت: 
همدان
نقش: 
مجری
سهم مشارکت: 
100
مقطع تحصیلی: 
دکتری
رشته تحصیلی: 
شیمی
English
Name: 
Fahimeh
Last Name: 
Varmaghani
Gender: 
F