مطالعات نظری بر واکنشهای تراکمی بین تعدادی از پلی آمین ها و دی کتونها یا دی آلدئیدها و پروتون خواهی کمپلکس‌های مربوطه و همچنین بررسی خصلت پیوند در تعدادی از کمپلکس ها

Theoretical studies on condensation reactions between a number of polyamines and diketones or dialdehydes and protonation of related metal complexes and also study on the nature of bond in some complexes.
فارسی
جشنواره: 
جشنواره جوان خوارزمی
دوره: 
14
سال: 
1391
بخش رقابت: 
دانش پژوهان
کشور: 
ایران
زمینه علمی: 
علوم پایه
ماهیت: 
پژوهش‌های بنیادی
رتبه: 
دوم
تصویر خبرنامه: 
برگزیده(ها): 

بیات

فارسی
نام: 
مهدی
جنسیت: 
مرد
شهر سکونت: 
همدان
نقش: 
مجری
سهم مشارکت: 
100
مقطع تحصیلی: 
دکتری
رشته تحصیلی: 
شیمی
English
Name: 
Mehdi
Last Name: 
Bayat
Gender: 
M
English
Award: 
Youth - KYA
Session: 
14
Year: 
2012
Section: 
Young Researcher/Technologist
Country: 
Iran
Field: 
Basic Sciences
Category: 
Fundamental Research
Rank: 
Second
Researcher(s): 

بیات

فارسی
نام: 
مهدی
جنسیت: 
مرد
شهر سکونت: 
همدان
نقش: 
مجری
سهم مشارکت: 
100
مقطع تحصیلی: 
دکتری
رشته تحصیلی: 
شیمی
English
Name: 
Mehdi
Last Name: 
Bayat
Gender: 
M