مطالعات تطبیقی عناصر در دو نوع سنگ کیسه صفرا انسان

Comparative studies of trace elements in two kinds of human gallstone
فارسی
جشنواره: 
جشنواره جوان خوارزمی
دوره: 
4
سال: 
1381
بخش رقابت: 
دانش پژوهان
کشور: 
ایران
زمینه علمی: 
علوم پزشکی
ماهیت: 
آزاد - کارشناسی ارشد
رتبه: 
سوم
تصویر خبرنامه: 
برگزیده(ها): 

موسوی خامنه

فارسی
نام: 
كوكب
جنسیت: 
زن
شهر سکونت: 
English
Name: 
Kokab
Last Name: 
Mosavi khameneh
Gender: 
F
English
Award: 
Youth - KYA
Session: 
4
Year: 
2002
Section: 
Young Researcher/Technologist
Country: 
Iran
Field: 
Medical Sciences
Category: 
MSc graduate
Rank: 
Third
Eng part: 
Researcher(s): 

موسوی خامنه

فارسی
نام: 
كوكب
جنسیت: 
زن
شهر سکونت: 
English
Name: 
Kokab
Last Name: 
Mosavi khameneh
Gender: 
F