مدیریت کمی - کیفی سیستم‌های رودخانه - مخزن

Water quality management in river-reservoir systems
فارسی
جشنواره: 
جشنواره جوان خوارزمی
دوره: 
6
سال: 
1383
بخش رقابت: 
دانش پژوهان
کشور: 
ایران
زمینه علمی: 
عمران
ماهیت: 
دانشجویی - دکتری
رتبه: 
سوم
تصویر خبرنامه: 
برگزیده(ها): 

کراچیان

فارسی
نام: 
رضا
جنسیت: 
مرد
شهر سکونت: 
تهران
English
Name: 
Reza
Last Name: 
Kerachian
Gender: 
M
English
Award: 
Youth - KYA
Session: 
6
Year: 
2004
Section: 
Young Researcher/Technologist
Country: 
Iran
Field: 
Civil Engineering
Category: 
PhD student
Rank: 
Third
Researcher(s): 

کراچیان

فارسی
نام: 
رضا
جنسیت: 
مرد
شهر سکونت: 
تهران
English
Name: 
Reza
Last Name: 
Kerachian
Gender: 
M