محافظ بالستیکی تجهیزات استقراری و متحرک

Ballistic Protection for Stationary and moving equipment
فارسی
جشنواره: 
جشنواره بین المللی خوارزمی
دوره: 
24
سال: 
1389
بخش رقابت: 
طرح های داخلی
کشور: 
ایران
زمینه علمی: 
طرح‌های ویژه
ماهیت: 
نوآوری
رتبه: 
سوم
تصویر خبرنامه: 
برگزیده(ها): 

سازمان صنایع دفاع

فارسی
نام: 
پژوهشكده علوم و فناوری خودرویی
جنسیت: 
حقوقی
شهر سکونت: 
تهران
English
Name: 
Last Name: 
Defense Industrial Organization
Gender: 
Organization
English
Award: 
International-KIA
Session: 
24
Year: 
2011
Section: 
National
Country: 
Iran
Field: 
Defense Industries
Category: 
Innovation
Rank: 
Third
Eng part: 
Researcher(s): 

سازمان صنایع دفاع

فارسی
نام: 
پژوهشكده علوم و فناوری خودرویی
جنسیت: 
حقوقی
شهر سکونت: 
تهران
English
Name: 
Last Name: 
Defense Industrial Organization
Gender: 
Organization