مجموعه طرحها: پایلوت پلنت RPHT و واحد تولید DN

Several projects
فارسی
جشنواره: 
جشنواره بین المللی خوارزمی
دوره: 
3
سال: 
1368
بخش رقابت: 
طرح های داخلی
کشور: 
ایران
زمینه علمی: 
صنایع دفاعی 
ماهیت: 
ابتکار
رتبه: 
دوم
برگزیده(ها): 

دانشگاه امام حسین

فارسی
نام: 
مركز تحقیقات
جنسیت: 
حقوقی
شهر سکونت: 
English
Name: 
Last Name: 
Imam Hossien University
Gender: 
Organization
English
Award: 
International-KIA
Session: 
3
Year: 
1990
Section: 
National
Country: 
Iran
Field: 
Defense Industries
Category: 
Innovation
Rank: 
Second
Researcher(s): 

دانشگاه امام حسین

فارسی
نام: 
مركز تحقیقات
جنسیت: 
حقوقی
شهر سکونت: 
English
Name: 
Last Name: 
Imam Hossien University
Gender: 
Organization