مجموعه شعر "کدام تو؟"

فارسی
جشنواره: 
جشنواره جوان خوارزمی
دوره: 
20
سال: 
1397
بخش رقابت: 
دانش آموزی
کشور: 
ایران
زمینه علمی: 
زبان و ادبیات فارسی
ماهیت: 
-
رتبه: 
اول
تصویر خبرنامه: 
برگزیده(ها): 

رحیمی بافقی

فارسی
نام: 
صالح
جنسیت: 
مرد
شهر سکونت: 
یزد