مجموعه شعر" مردگانی"

فارسی
جشنواره: 
جشنواره جوان خوارزمی
دوره: 
21
سال: 
1398
بخش رقابت: 
دانش آموزي
کشور: 
ايران
زمینه علمی: 
زبان و ادبيات فارسي
ماهیت: 
زبان و ادبيات فارسي
رتبه: 
اول
تصویر خبرنامه: 
برگزیده(ها): 

سمرقندی

فارسی
نام: 
علی
جنسیت: 
مرد
شهر سکونت: 
خراسان رضوي
نقش: 
مجری
سهم مشارکت: 
100
English
Name: 
ali
Last Name: 
samarghandi
Gender: 
M
English
Award: 
Youth - KYA
Session: 
21
Year: 
2018
Country: 
Iran
Rank: 
First