مجموعه شعر"اعتراف جاری یک رود"

فارسی
جشنواره: 
جشنواره جوان خوارزمی
دوره: 
24
سال: 
1401
بخش رقابت: 
دانش آموزی
کشور: 
ایران
زمینه علمی: 
ادبیات فارسی
ماهیت: 
ادبیات فارسی
رتبه: 
اول
برگزیده(ها): 

کریمیان

فارسی
نام: 
فاطمه
جنسیت: 
زن
شهر سکونت: 
تهران
نقش: 
مجری
سهم مشارکت: 
100
مقطع تحصیلی: 
دیپلم
English
Name: 
Fatemeh
Last Name: 
Karimian
Gender: 
F
English
Award: 
Youth - KYA
Session: 
24
Year: 
2022
Section: 
Youth
Country: 
Iran
Field: 
Persian Literature
Category: 
Persian Literature
Rank: 
first
Researcher(s): 

کریمیان

فارسی
نام: 
فاطمه
جنسیت: 
زن
شهر سکونت: 
تهران
نقش: 
مجری
سهم مشارکت: 
100
مقطع تحصیلی: 
دیپلم
English
Name: 
Fatemeh
Last Name: 
Karimian
Gender: 
F