مبدل دیجیتال به آنالوگ در پروسس CMOS

CMOS process digital to analog
فارسی
جشنواره: 
جشنواره بین المللی خوارزمی
دوره: 
12
سال: 
1377
بخش رقابت: 
طرح های داخلی
کشور: 
ایران
زمینه علمی: 
برق و کامپیوتر 
ماهیت: 
تحقیقات کاربردی
رتبه: 
دوم
تصویر خبرنامه: 
برگزیده(ها): 

حدیدی

فارسی
نام: 
خیرالله
جنسیت: 
مرد
شهر سکونت: 
English
Name: 
Khairollah
Last Name: 
Hadidi
Gender: 
M
English
Award: 
International-KIA
Session: 
12
Year: 
1999
Section: 
National
Country: 
Iran
Field: 
Electronic and Computer
Category: 
Applied Research
Rank: 
Second
Researcher(s): 

حدیدی

فارسی
نام: 
خیرالله
جنسیت: 
مرد
شهر سکونت: 
English
Name: 
Khairollah
Last Name: 
Hadidi
Gender: 
M