مبارزه بیولوژیک با حلزونهای آبزی ناقل بیماری انسان و دام

Biological control of freshwater snails carrier of human and animal disease
فارسی
جشنواره: 
جشنواره بین المللی خوارزمی
دوره: 
1
سال: 
1366
بخش رقابت: 
طرح های داخلی
کشور: 
ایران
زمینه علمی: 
علوم زیستی 
ماهیت: 
تحقیق
رتبه: 
سوم
تصویر خبرنامه: 
برگزیده(ها): 

تیرگری

فارسی
نام: 
سیاوش
جنسیت: 
مرد
شهر سکونت: 
English
Name: 
Siavash
Last Name: 
 Tirgari
Gender: 
M
English
Award: 
International-KIA
Session: 
1
Year: 
1988
Section: 
National
Country: 
Iran
Field: 
Biotechnology and Basic Medical Sciences
Category: 
Research
Rank: 
Third
Researcher(s): 

تیرگری

فارسی
نام: 
سیاوش
جنسیت: 
مرد
شهر سکونت: 
English
Name: 
Siavash
Last Name: 
 Tirgari
Gender: 
M