ماشین دانه کار در سینی نشا

Tray seeding machine
فارسی
جشنواره: 
جشنواره جوان خوارزمی
دوره: 
14
سال: 
1391
بخش رقابت: 
دانش پژوهان
کشور: 
ایران
زمینه علمی: 
کشاورزی و منابع طبیعی
ماهیت: 
ابتکار
رتبه: 
دوم
تصویر خبرنامه: 
برگزیده(ها): 

قضائی

فارسی
نام: 
حاتم
جنسیت: 
مرد
شهر سکونت: 
قزوين
نقش: 
مجری
سهم مشارکت: 
51
مقطع تحصیلی: 
کاردانی
English
Name: 
Hatam
Last Name: 
Ghazaee
Gender: 
M
English
Award: 
Youth - KYA
Session: 
14
Year: 
2012
Section: 
Young Researcher/Technologist
Country: 
Iran
Field: 
Agricultural and Natural Resources 
Category: 
Innovation
Rank: 
Second
Researcher(s): 

قضائی

فارسی
نام: 
حاتم
جنسیت: 
مرد
شهر سکونت: 
قزوين
نقش: 
مجری
سهم مشارکت: 
51
مقطع تحصیلی: 
کاردانی
English
Name: 
Hatam
Last Name: 
Ghazaee
Gender: 
M