لباس محافظ شیمیایی و میکروبی

Chemical and microbial protective clothing
فارسی
جشنواره: 
جشنواره بین المللی خوارزمی
دوره: 
1
سال: 
1366
بخش رقابت: 
طرح های داخلی
کشور: 
ایران
زمینه علمی: 
صنایع شیمیایی 
ماهیت: 
تحقیق
رتبه: 
دوم
تصویر خبرنامه: 
برگزیده(ها): 

اسدالهی

فارسی
نام: 
علی
جنسیت: 
مرد
شهر سکونت: 
English
Name: 
Ali
Last Name: 
Asadollahi
Gender: 
M
English
Award: 
International-KIA
Session: 
1
Year: 
1988
Section: 
National
Country: 
Iran
Field: 
Chemical Technologies 
Category: 
Research
Rank: 
Second
Researcher(s): 

اسدالهی

فارسی
نام: 
علی
جنسیت: 
مرد
شهر سکونت: 
English
Name: 
Ali
Last Name: 
Asadollahi
Gender: 
M