کمک مصحح مکانیزه نسخه چاپی قرآن کریم از طریق پردازش تصویر

Mechanized correction of printed edition of the Holy Quran by image processing
فارسی
جشنواره: 
جشنواره جوان خوارزمی
دوره: 
13
سال: 
1390
بخش رقابت: 
دانش پژوهان
کشور: 
ایران
زمینه علمی: 
برق و کامپيوتر
ماهیت: 
پژوهش‌های کاربردی
رتبه: 
سوم
تصویر خبرنامه: 
برگزیده(ها): 

 تاجیک نشاطیه

فارسی
نام: 
حجت
جنسیت: 
مرد
شهر سکونت: 
تهران
نقش: 
مجری
سهم مشارکت: 
50
مقطع تحصیلی: 
کارشناسی
English
Name: 
Hojat
Last Name: 
Tajik neshatieh
Gender: 
M

سیاه منصوری

فارسی
نام: 
میثم
جنسیت: 
مرد
شهر سکونت: 
نقش: 
همکار
سهم مشارکت: 
50
مقطع تحصیلی: 
کارشناسی ارشد
English
Name: 
Maysam
Last Name: 
Siyah Mansoory
Gender: 
M
English
Award: 
Youth - KYA
Session: 
13
Year: 
2011
Section: 
Young Researcher/Technologist
Country: 
Iran
Field: 
Electronic and Computer
Category: 
Applied Research
Rank: 
Third
Researcher(s): 

 تاجیک نشاطیه

فارسی
نام: 
حجت
جنسیت: 
مرد
شهر سکونت: 
تهران
نقش: 
مجری
سهم مشارکت: 
50
مقطع تحصیلی: 
کارشناسی
English
Name: 
Hojat
Last Name: 
Tajik neshatieh
Gender: 
M

سیاه منصوری

فارسی
نام: 
میثم
جنسیت: 
مرد
شهر سکونت: 
نقش: 
همکار
سهم مشارکت: 
50
مقطع تحصیلی: 
کارشناسی ارشد
English
Name: 
Maysam
Last Name: 
Siyah Mansoory
Gender: 
M