کشف و معرفی واکنشهای چند جزیی جدید بر اساس شیمی ایزوسیانیدها و دی آمینها با استفاده از ترکیب دو روش "تلفیقی" و " طراحی منطقی" رهیافت جدید برای سنتز مشتقات دیازپین ها و کینوکسالین‌ها

Discovery and introduction of new isocyanides-based multicomponent reactions using (Combinatorial chemistry finding) and (rational design)
فارسی
جشنواره: 
جشنواره بین المللی خوارزمی
دوره: 
23
سال: 
1388
بخش رقابت: 
طرح های داخلی
کشور: 
ایران
زمینه علمی: 
 صنایع شیمیایی
ماهیت: 
پژوهش‌های بنیادی
رتبه: 
سوم
تصویر خبرنامه: 
برگزیده(ها): 

شعبانی

فارسی
نام: 
احمد
جنسیت: 
مرد
شهر سکونت: 
تهران
English
Name: 
Ahmad
Last Name: 
Shaabani
Gender: 
M
English
Award: 
International-KIA
Session: 
23
Year: 
2010
Section: 
National
Country: 
Iran
Field: 
 Chemical Technologies
Category: 
Fundamental Research
Rank: 
Third
Eng part: 
Researcher(s): 

شعبانی

فارسی
نام: 
احمد
جنسیت: 
مرد
شهر سکونت: 
تهران
English
Name: 
Ahmad
Last Name: 
Shaabani
Gender: 
M