کاربرد سوختهای گازی در وسایل نقلیه

Gas fuels usage in vehicles
فارسی
جشنواره: 
جشنواره بین المللی خوارزمی
دوره: 
1
سال: 
1366
بخش رقابت: 
طرح های داخلی
کشور: 
ایران
زمینه علمی: 
 مکانیک
ماهیت: 
تحقیق
رتبه: 
دوم
تصویر خبرنامه: 
برگزیده(ها): 

ابتکار

فارسی
نام: 
تقی
جنسیت: 
مرد
شهر سکونت: 
English
Name: 
Taghi
Last Name: 
Ebtekar
Gender: 
M
English
Award: 
International-KIA
Session: 
1
Year: 
1988
Section: 
National
Country: 
Iran
Field: 
Mechanics
Category: 
Research
Rank: 
Second
Researcher(s): 

ابتکار

فارسی
نام: 
تقی
جنسیت: 
مرد
شهر سکونت: 
English
Name: 
Taghi
Last Name: 
Ebtekar
Gender: 
M