قالب‌های صنعتی اکریلیکی

Acrylic industrial molds
فارسی
جشنواره: 
جشنواره جوان خوارزمی
دوره: 
16
سال: 
1393
بخش رقابت: 
دانش پژوهان
کشور: 
ایران
زمینه علمی: 
مکانیک
ماهیت: 
ابتکار
رتبه: 
سوم
تصویر خبرنامه: 
برگزیده(ها): 

نانکلی

فارسی
نام: 
محمد
جنسیت: 
مرد
شهر سکونت: 
تهران
نقش: 
مجری
سهم مشارکت: 
50
مقطع تحصیلی: 
کارشناسی ارشد
رشته تحصیلی: 
مهندسی مکانیک
English
Name: 
Mohammad
Last Name: 
Nankali
Gender: 
M

نانکلی

فارسی
نام: 
علی
جنسیت: 
مرد
شهر سکونت: 
تهران
نقش: 
همکار
سهم مشارکت: 
50
مقطع تحصیلی: 
کارشناسی
English
Name: 
Ali
Last Name: 
Nankali
Gender: 
M
English
Award: 
Youth - KYA
Session: 
16
Year: 
2014
Section: 
Young Researcher/Technologist
Country: 
Iran
Field: 
Mechanics
Category: 
Innovation
Rank: 
Third
Eng part: 
Researcher(s): 

نانکلی

فارسی
نام: 
محمد
جنسیت: 
مرد
شهر سکونت: 
تهران
نقش: 
مجری
سهم مشارکت: 
50
مقطع تحصیلی: 
کارشناسی ارشد
رشته تحصیلی: 
مهندسی مکانیک
English
Name: 
Mohammad
Last Name: 
Nankali
Gender: 
M

نانکلی

فارسی
نام: 
علی
جنسیت: 
مرد
شهر سکونت: 
تهران
نقش: 
همکار
سهم مشارکت: 
50
مقطع تحصیلی: 
کارشناسی
English
Name: 
Ali
Last Name: 
Nankali
Gender: 
M