فیلم کوتاه قانون سوم

فارسی
جشنواره: 
جشنواره جوان خوارزمی
دوره: 
24
سال: 
1401
بخش رقابت: 
دانش آموزی
کشور: 
ایران
زمینه علمی: 
هنر
ماهیت: 
هنر
رتبه: 
دوم
تصویر خبرنامه: 
برگزیده(ها): 

اسماعیلی علیائی

فارسی
نام: 
سجاد
جنسیت: 
مرد
شهر سکونت: 
یزد
نقش: 
مجری
سهم مشارکت: 
100
مقطع تحصیلی: 
دیپلم
English
Name: 
Sajad
Last Name: 
Esmaieli Oliyaie
Gender: 
M
English
Award: 
Youth - KYA
Session: 
24
Year: 
2022
Section: 
Youth
Country: 
Iran
Field: 
Art
Category: 
Art
Rank: 
second
Researcher(s): 

اسماعیلی علیائی

فارسی
نام: 
سجاد
جنسیت: 
مرد
شهر سکونت: 
یزد
نقش: 
مجری
سهم مشارکت: 
100
مقطع تحصیلی: 
دیپلم
English
Name: 
Sajad
Last Name: 
Esmaieli Oliyaie
Gender: 
M