فوتبالیست دو به دو

فارسی
جشنواره: 
جشنواره جوان خوارزمی
دوره: 
13
سال: 
1390
بخش رقابت: 
دانش آموزی
کشور: 
ایران
زمینه علمی: 
روباتیک
ماهیت: 
-
رتبه: 
سوم
تصویر خبرنامه: 
برگزیده(ها): 

آرزومند

فارسی
نام: 
آرمان
جنسیت: 
مرد
شهر سکونت: 
تهران

نفیسی

فارسی
نام: 
امیرفردین
جنسیت: 
مرد
شهر سکونت: 
تهران

ندیمی

فارسی
نام: 
بردیا
جنسیت: 
مرد
شهر سکونت: 
تهران

زورآوند

فارسی
نام: 
پویا
جنسیت: 
مرد
شهر سکونت: 
تهران