فن آوری افزایش استحکام لوله های جدار ضخیم

Technical Know-How of strengthening thick wall tubes
فارسی
جشنواره: 
جشنواره بین المللی خوارزمی
دوره: 
13
سال: 
1378
بخش رقابت: 
طرح های داخلی
کشور: 
ایران
زمینه علمی: 
مکانیک
ماهیت: 
ابتکار
رتبه: 
سوم مشترک
تصویر خبرنامه: 
برگزیده(ها): 

گروه صنایع تسلیحاتی

فارسی
نام: 
جنسیت: 
حقوقی
شهر سکونت: 
English
Name: 
Last Name: 
Armament Industrial Group
Gender: 
Organization
English
Award: 
International-KIA
Session: 
13
Year: 
2000
Section: 
National
Country: 
Iran
Field: 
Mechanics
Category: 
Innovation
Rank: 
Third joint
Researcher(s): 

گروه صنایع تسلیحاتی

فارسی
نام: 
جنسیت: 
حقوقی
شهر سکونت: 
English
Name: 
Last Name: 
Armament Industrial Group
Gender: 
Organization