فتوکاتالیست های ناهمگون

S-scheme Heterojunction Photocatalyst
فارسی
جشنواره: 
جشنواره بین المللی خوارزمی
دوره: 
35
سال: 
1400
بخش رقابت: 
خارجی
کشور: 
جمهوری خلق چین
زمینه علمی: 
شیمی و علم مواد
ماهیت: 
بنیادی
رتبه: 
-
تصویر خبرنامه: 
برگزیده(ها): 

یو

فارسی
نام: 
جیاگو
جنسیت: 
مرد
نقش: 
مجری
سهم مشارکت: 
100
مقطع تحصیلی: 
دکتری
رشته تحصیلی: 
شیمی
English
Name: 
Jiaguo
Last Name: 
Yu
Gender: 
M
English
Award: 
International-KIA
Session: 
35
Year: 
2022
Section: 
Foreign
Country: 
China
Field: 
chemistry
Category: 
Fundamental
Rank: 
-
Eng part: 
Researcher(s): 

یو

فارسی
نام: 
جیاگو
جنسیت: 
مرد
نقش: 
مجری
سهم مشارکت: 
100
مقطع تحصیلی: 
دکتری
رشته تحصیلی: 
شیمی
English
Name: 
Jiaguo
Last Name: 
Yu
Gender: 
M