فارسی نمودن پایانه کامپیوتری آی. بی.ام

Convert to persian computer terminal IBM
فارسی
جشنواره: 
جشنواره بین المللی خوارزمی
دوره: 
3
سال: 
1368
بخش رقابت: 
طرح های داخلی
کشور: 
ایران
زمینه علمی: 
برق و کامپیوتر 
ماهیت: 
ابتکار
رتبه: 
سوم
تصویر خبرنامه: 
برگزیده(ها): 

مرکز تحقیقات میکروسیستمهای ایران

فارسی
نام: 
جنسیت: 
حقوقی
شهر سکونت: 
English
Name: 
Last Name: 
Iran Microsystems research co.
Gender: 
Organization
English
Award: 
International-KIA
Session: 
3
Year: 
1990
Section: 
National
Country: 
Iran
Field: 
Electronic and Computer
Category: 
Innovation
Rank: 
Third
Researcher(s): 

مرکز تحقیقات میکروسیستمهای ایران

فارسی
نام: 
جنسیت: 
حقوقی
شهر سکونت: 
English
Name: 
Last Name: 
Iran Microsystems research co.
Gender: 
Organization