عیب یابی سیستم های متصل به شبکه مخابراتی Line Test

Troubleshooting of systems connected to telecom networks (Line Test)
فارسی
جشنواره: 
جشنواره جوان خوارزمی
دوره: 
2
سال: 
1379
بخش رقابت: 
دانش پژوهان
کشور: 
ایران
زمینه علمی: 
فنی و مهندسی
ماهیت: 
آزاد
رتبه: 
اول
تصویر خبرنامه: 
برگزیده(ها): 

راستگار عباسعلیزاده

فارسی
نام: 
علیرضا
جنسیت: 
مرد
شهر سکونت: 
English
Name: 
Alireza
Last Name: 
Rastegar Abasalizadeh
Gender: 
M

تقی‌پور خیابانی

فارسی
نام: 
كوروش
جنسیت: 
مرد
شهر سکونت: 
English
Name: 
Koroush
Last Name: 
Taghipour Khiabani
Gender: 
M
English
Award: 
Youth - KYA
Session: 
2
Year: 
2000
Section: 
Young Researcher/Technologist
Country: 
Iran
Field: 
-
Category: 
-
Rank: 
First
Researcher(s): 

راستگار عباسعلیزاده

فارسی
نام: 
علیرضا
جنسیت: 
مرد
شهر سکونت: 
English
Name: 
Alireza
Last Name: 
Rastegar Abasalizadeh
Gender: 
M

تقی‌پور خیابانی

فارسی
نام: 
كوروش
جنسیت: 
مرد
شهر سکونت: 
English
Name: 
Koroush
Last Name: 
Taghipour Khiabani
Gender: 
M